Dữ liệu biên mục

Physician Assistant Exam Review (Fifth Edition)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 88199
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: McGraw-Hill
Tình trạng vật lý: 513 p.
Từ khóa: Physicians' assistants; Examinations; Examination Questions
Danh mục: Điều dưỡng
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: The format of Physician Assistant Exam Review eliminates the guesswork associated with traditional multiple-choice Q&A reviews and reinforces only the answers you need to know. With content following the physician assistant exam blueprint, emphasis is placed on the key facts and clinical pearls that are essential for success. This high-yield review is the perfect complement to larger texts, and it delivers the intense, streamlined study you want in the days and weeks before the exam...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)