Dữ liệu biên mục

Pathology: The Big Picture
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 88174
Mã ngôn ngữ: eng
Tác giả: Kemp, Walter L.; Burns, Dennis K.; Brown, Travis G.
Thông tin xuất bản: McGraw-Hill
Tình trạng vật lý: 458 p.
Từ khóa: Pathology; Examinations; Pathology - Examination Questions;
Danh mục: Bệnh
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: A streamlined and definitive look at Pathology. Coverage of the full range of pathology topics - everything from cellular adaptations and injury to genetic disorders to inflammation to diseases of immunity. Highlighted key concepts that underscore integral aspects of histology (key concepts are also listed in a table at the end of each chapter). USMLE-type questions, answers, and explanations to help you anticipate what you'll encounter on the exams
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)