Dữ liệu biên mục

Assessment of Practice Performance in Emergency Medicine: A Clinician's Guide to Quality Improvement
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 88148
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Ferroggiaro, Anthony
Thông tin xuất bản: McGraw Hill Education.
Tình trạng vật lý: 219 p.
Từ khóa: Emergency medicine; Evaluation; Outcome assessment (Medical care); Medical audit
Danh mục: Bệnh
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Assessment of Practice Performance in Emergency Medicine delivers a comprehensive, engagingly written review of our current methods for outcome assessment and clinical efficacy. The author, an experienced Emergency Department physician, also offers an insightful, thought-provoking call for a more aggressive, comprehensive, and local process
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)