Dữ liệu biên mục

Women, travel, and science in nineteenth-century Americas : the politics of observation
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 87903
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Gerassi-Navarro, Nina
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 276 p.
Từ khóa: Travelers' writings--Women authors
Danh mục: Địa lý & Du lịch
Môn học: (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book offers a new and insightful look at the interconnections between the United States, Brazil and Mexico during the nineteenth century. Gerassi-Navarro brings together U.S. and Latin American Studies with her analysis of the travel narratives of Frances Calderón de la Barca and Elizabeth Cary Agassiz. Inspired by the writings of Alexander von Humboldt these women, in their travels, expand his views on the tropics to include a social dimension to their observations on nature, culture, race, and progress in Brazil and Mexico. Highlighting the role of women as a new kind of observer as well as the complexity of connections between the United States and Latin America, Gerassi-Navarro interweaves science, politics, and aesthetics in new transnational frameworks
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)