Dữ liệu biên mục

Social media shaping e-Publishing and academia
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 87802
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 134 p.
Từ khóa: Social media ; Online social networks ; Electronic publishing ; Libraries -- Information services.
Danh mục: Xã hội học
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Preface; Contents; Social Media in Libraries and Information Centers; 1 Reaching Your Community via Social Media: Academic Libraries and Librarians Using Facebook and Twitter for Outreach; Abstract; 1 Introduction; 2 Choosing a Social Media Platform; 2.1 Audience; 2.2 Privacy; 2.3 Time Commitment; 3 Social Media Best Practices; 3.1 Content of Posts; 3.2 Format, Length, and Frequency of Posts; 4 Assessing Your Social Media Use; 5 Conclusion; References; 2 Social Networks Impact on Information Consumption and Usage: e-Marefa Case; Abstract; 1 Introduction; 2 The Structure of Social Networks -- Content Viralization4 Social Content Evaluation; 5 Profile-Oriented Publishing; 6 Social Capital; 7 Research Method and Results; 8 Conclusion; Acknowledgements; References; 3 Analysing How the Prosumption of Information in Social Media Shapes Wikipedia; Abstract; 1 Why Social Media?; 2 Technological, Social, Economic and Political Perspectives; 2.1 Technological Determinism or Social Constructivism?; 2.2 Political and Economic Perspectives: Political Economy; 3 Explicating the Underpinning Determinants of Social Media; 3.1 Internet, World Wide Web and Wikipedia: The Tensions -- 3.2 Prosumer Capitalism3.3 Information as a Gift or Commodity?; 4 Social Media Shaping E-publishing; References; Social Media and E-Learning; 4 The Role of Social Networks in Increasing the Activity of E-learning; Abstract; 1 Introduction; 2 E-learning; 2.1 The Definition; 2.2 Historical Background; 2.3 Benefit and Drawback of E-learning; 3 The Social Network; 3.1 Definition; 3.2 Historical Background; 3.3 Advantages and Disadvantages; 4 The Relationship Between Social Network and E-learning; 5 The Use of Social Media as E-learning Platforms; 6 Practical Part; 7 The Questionnaire...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)