Dữ liệu biên mục

Literature, electricity and politics 1740-1840 : 'electrick communication every where'
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 87706
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Fairclough, Mary
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 270 p.
Từ khóa: Literature; Electricity -- History; Electricity in literature; English literature -- 18th century; HISTORY -- Europe -- Great Britain; Civilization; Electricity; Electricity in literature; English literature; History -- Social History; Political Science -- History & Theory; Social & cultural history; Political science & theory; World politics; Literary Criticism -- General; Literature: history & criticism; Great Britain -- Civilization -- 18th century; Great Britain; Electronic books; History
Danh mục: Lịch sử
Năm xuất bản: [2017]
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Introduction. Electricity, spectacle and figuration -- Chapter 1. Experiment, aether and the soul of the world -- Chapter 2. Electricital medicine, feeling and eroticism -- Chapter 3. Animal electricity, vitality, and revolution -- Chapter 4. Electrochemistry, matter and life -- Epilogue. Michael Faraday and a new electrical era -- Illustrations -- Bibliography -- Index .
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)