Dữ liệu biên mục

Digital libraries and multimedia archives : 12th Italian Research Conference on Digital Libraries, IRCDL 2016, Florence, Italy, February 4-5, 2016, Revised selected papers
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 87481
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 181 p.
Từ khóa: Digital libraries ; Thư viện số ; Thư viện
Danh mục: Khoa học thư viện, thông tin, xuất bản
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book constitutes the thoroughly refereed proceedings of the 12th Italian Research Conference on Digital Libraries, IRCDL 2016, held in Firence, Italy, in February 2016. The 15 papers presented were carefully selected from 23 submissions and cover topics such as formal methods, long-term preservation, metadata creation, management and curation, multimedia, ontology and linked data. The papers deal with numerous multidisciplinary aspects ranging from computer science to humanities in the broader sense, including research areas such as archival and library information sciences; information management systems; semantic technologies; information retrieval; new knowledge environments.
Tóm tắt theo mục lục: Practices -- Multimedia -- Semantics -- Evaluation -- Layout.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)