Dữ liệu biên mục

Instructional Scaffolding in STEM Education
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 87337
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Belland, Brian R.
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 150 p.
Từ khóa: Science - Study And Teaching; Technology - Study And Teaching; Engineering -- Study And Teaching; Mathematics -- Study And Teaching.
Danh mục: Toán học
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book uses meta-analysis to synthesize research on scaffolding and scaffolding-related interventions in STEM (science, technology, engineering, and mathematics) education. Specifically, the volume examines the extent to which study quality, assessment type, and scaffolding characteristics (strategy, intended outcome, fading schedule, scaffolding intervention, and paired intervention) influence cognitive student outcomes. It includes detailed descriptions of the theoretical foundations of scaffolding, scaffolding strategies that have been proposed to meet different intended learning outcomes in STEM, and associated efficacy information. Furthermore, the book describes assessment strategies and study designs which can be used to evaluate the influence of scaffolding, and suggests new fields in which scaffolding strategies that have proven efficacious may be used.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)