Dữ liệu biên mục

Learning and Knowledge Analytics in Open Education : Selected Readings from the AECT-LKAOE 2015 Summer International Research Symposium
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 87261
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 244 p.
Từ khóa: Education; Education -- Data processing; Educational technology
Danh mục: Giáo dục
Môn học: (03-TDHGD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book explores trends in learning and knowledge analytics in open education, as explored in proceedings papers from AECT-LKAOE 2015 International Research Symposium. The chapters investigate various issues surrounding open education in all disciplines, such as learning design in open-ended learning environments, MOOCs (Massive Open Online Courses), learning analytics studies and applications, and technology and new media. The chapter authors provide guidance for how to design and develop most effective, efficient, and appealing instruction as well as suggesting learning strategies relevant to the open education era.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)