Dữ liệu biên mục

Innovation and technology enhancing mathematics education : perspectives in the digital era
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 87260
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 258 p.
Từ khóa: Mathematics -- Study and teaching -- Technological innovations; Educational technology; Educational innovations
Danh mục: Giáo dục
Môn học: (03-TDHGD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: his book addresses key issues of Technology and Innovation(s) in Mathematics Education, drawing on heterogeneous ways of positioning about innovation in mathematical practice with technology. The book offers ideas and meanings of innovation as they emerge from the entanglement of the various researchers with the mathematical practice, the teacher training program, the student learning and engagement, or the research method that they are telling stories about. The multiple theoretical or empirical perspectives capture a rich landscape, in which the presence of digital technology entails the emergence of new practices, techniques, environments and devices, or new ways of making sense of technology in research, teaching and learning.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)