Dữ liệu biên mục

Flexible Scripting to Facilitate Knowledge Construction in Computer-supported Collaborative Learning
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 87259
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Wang, Xinghua; Mu, Jin
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 143 p.
Từ khóa: Education; Educational technology; Scripting languages (Computer science); Education; Educational technology; Scripting languages (Computer science); Electronic books
Danh mục: Giáo dục
Môn học: (03-TDHGD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book discusses the significance of flexible scripting to structure CSCL against the framework of "Script theory of guidance" and reports on findings from two empirical studies on the effects of flexible scripting on collaboration in CSCL scenarios. In the first empirical study flexibility was accomplished through adaptivity, and through adaptability in the second. The results of these studies show that adaptive and adaptable scripts enhanced the quality of collaborative knowledge construction processes as well as learners' collaboration skills, compared to inflexible scripts. The findings presented in this book will contribute to theory building of the scripting approach in CSCL. The authors propose two innovative ways of achieving flexible scripting and address the mechanisms by which adaptive versus adaptable script influences collaborative knowledge construction. Moreover, the adaptive and adaptable scripting approaches provide hands-on examples for practitioners and contribute to their understanding of teaching design in CSCL settings.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)