Dữ liệu biên mục

Collaboration, communities and competition : international perspectives from the academy
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 87222
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 235 p.
Từ khóa: Collaboration; Communities; Competition; International perspectives; The academy
Danh mục: Giáo dục
Môn học: (03-TDHGD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: The current book addresses this issue in a comprehensive way, not only emphasising the perhaps most noted development in the sector, the increased competition between higher education institutions, but also drawing attention to the many ways in which the opening up of the sector has stimulated new forms of collaboration and the establishment of new arenas, new dialogues and new communities of practice....
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)