Dữ liệu biên mục

Monitoring the quality of education in schools : examples of feedback into systems from developed and emerging economies
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 87191
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Scherman, Vanessa. ; Bosker, Roel J. ; Howie, Sarah J.
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 203 p.
Từ khóa: Monitoring ; Quality of education ; Examples of feedback ; Systems ; Developed ; Emerging economies
Danh mục: Giáo dục
Môn học: (03-TDHGD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: In the book we attempt to showcase different ideas pertaining to monitoring. The chapters are intended to highlight theory and to show how the theory was applied within a certain context. This shows how theory can be innovatively applied and also highlights many similar challenges experienced in different contexts. So while the context may differ, the manner in which the challenges are addressed can be very similar in nature. It is important to state upfront that neither the editors nor the authors believe that there is one way of approaching the topic of monitoring the quality of education. We draw on theory and present the best way under the circumstance of how monitoring was addressed. We would like to challenge you, the reader, to identify the manner of monitoring that best informs your pursuits.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)