Dữ liệu biên mục

Research and advanced technology for digital libraries : 21st International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, TPDL 2017, Thessaloniki, Greece, September 18-21, 2017, Proceedings
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 87063
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 681 p.
Từ khóa: Digital libraries ; Thư viện số ; Thư viện
Danh mục: Khoa học thư viện, thông tin, xuất bản
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book constitutes the proceedings of the 21st International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, TPDL 2017, held in Thessaloniki, Greece, in September 2017. 39 full papers, 11 short papers, 10 poster papers and 7 doctoral consortium Presented in this volume were carefully reviewed and selected from 106 Submissions. They are organized in topical sections such as: linked data; corpora; data in digital libraries; quality in digital libraries; digital humanities; entities; scholarly communication; sentiment analysis; information behavior; information retrieval.
Tóm tắt theo mục lục: Linked data -- Corpora -- Data in digital libraries -- Quality in digital libraries -- Digital humanities -- Entities -- Scholarly communication -- Sentiment analysis -- Information behavior -- Information retrieval.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)