Dữ liệu biên mục

Algorithms for next-generation sequencing data : techniques, approaches, and applications
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86863
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 356 p.
Từ khóa: Nucleotide sequence -- Data processing ; Computer algorithms ; Axít nuclêic ; Di truyền học hóa sinh ; Thuật toán máy tính ; Hóa sinh học
Danh mục: Khoa học sự sống nói chung
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: The 14 contributed chapters in this book survey the most recent developments in high-performance algorithms for NGS data, offering fundamental insights and technical information specifically on indexing, compression and storage; error correction; alignment; and assembly."--|cProvided by publisher.
Tóm tắt theo mục lục: Preface; Contents; Contributors; Part I Indexing, Compression, and Storage of NGS Data; 1 Algorithms for Indexing Highly Similar DNA Sequences; 1.1 Introduction; 1.2 Basic Concepts; 1.3 Basic Data Structures; 1.3.1 Trie; 1.3.1.1 Structure Construction; 1.3.1.2 Search for a Pattern P of Length m; 1.3.2 Suffix Tree; 1.3.2.1 Structure Construction; 1.3.2.2 Search for a Pattern P of Length m; 1.3.3 DAWG; 1.3.3.1 Structure Construction; 1.3.3.2 Search for a Pattern P of Length m; 1.3.4 Suffix Array; 1.3.4.1 Structure Construction; 1.3.4.2 Search for a Pattern P of Length m.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)