Dữ liệu biên mục

Physics for scientists and engineers: with modern physics. (Tenth edition)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86637
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Serway, Raymond A. ; Jewett, John W. ; Peroomian, Vahé
Thông tin xuất bản: Cengage
Tình trạng vật lý: 1362 p.
Từ khóa: Physics ; Vật lý ; Các nguyên tắc vật lý
Danh mục: Sách, Vật lý, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật
Môn học: (07MC) Môn chung, (INS1158) Vật lí 1
Năm xuất bản: 2019
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: From a host of in-text features to a range of outstanding technology resources, you'll have everything you need to understand the natural forces and principles of physics. New context-rich exercises, Think-Pair-Share problems and MCAT-style passage problems enable you to put what you learn into practice. Also available, WebAssign is the world's easiest to use homework system.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)