Dữ liệu biên mục

Principles of microeconomics
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86575
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Mankiw, N. Gregory
Thông tin xuất bản: South-Western Cengage Learning
Tình trạng vật lý: 526 p.
Từ khóa: Microeconomics ; Kinh tế vĩ mô
Danh mục: Kinh tế học
Môn học: (07MC) Môn chung, (INE1050) Kinh tế vi mô
Năm xuất bản: 2018
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Table of contents: Introduction; How markets work ; Markets and welfare; The economics of the public sector; Firm behavior and the organization of industry ; The economics of labor markets; Topics for further study
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)