Dữ liệu biên mục

Brief principles of macroeconomics
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86573
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Mankiw, N. Gregory
Thông tin xuất bản: Cengage Learning
Tình trạng vật lý: 578 p.
Từ khóa: Macroeconomics ; Kinh tế vĩ mô ; Thương mại ; Đo lường thu nhập ; Sản xuất ; Tăng trưởng ; Lạm phát ; Thất nghiệp ; tiền tệ ; Chính sách tài chính
Danh mục: Kinh tế học
Môn học: (07MC) Môn chung, (INE1050) Kinh tế vi mô
Năm xuất bản: 2018
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: With its clear and engaging writing style, BRIEF PRINCIPLES OF MACROECONOMICS, Seventh Edition, continues to be one of the most popular books on economics available today. Mankiw emphasizes material that you are likely to find interesting about the economy (particularly if you are studying economics for the first time), including real-life scenarios, useful facts, and the many ways economic concepts play a role in the decisions you make every day
Tóm tắt theo mục lục: 1 Introduction -- Ten Principles of Economics -- Thinking Like an Economist -- Interdependence and the Gains from Trade -- pt. 2 How Markets Work -- The Market Forces of Supply and Demand -- pt. 3 The Data of Macroeconomics -- Measuring a Nation's Income
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)