Dữ liệu biên mục

Management Information Systems: Managing the digital firm
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86565
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Laudon, Kenneth C. ; Laudon, Jane P.
Thông tin xuất bản: Pearson
Tình trạng vật lý: 675 p.
Từ khóa: Networked Enterprise ; Công nghệ thông tin ;
Danh mục: Quản lý kinh doanh
Môn học: (07MC) Môn chung, (INS1111) Tin học đại cương, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Brief contents: Organizations, Management, and the Networked Enterprise; Information Technology Infrastructure; Key System Applications for the Digital Age; Building and Managing Systems
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)