Dữ liệu biên mục

Công nghệ phần mềm: giáo trình dùng cho sinh viên ngành công nghệ thông tin các trường đại học, cao đẳng…thuộc các hệ đào tạo. (In lần thứ hai)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86538
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Lê, Đức Trung
Thông tin xuất bản: Khoa học và kỹ thuật
Tình trạng vật lý: 239 tr.
Từ khóa: Phần mềm máy tính ; Công nghệ ; Giáo trình
Danh mục: Khoa học & Công nghệ thông tin
Môn học: (NMT&KHTT) Ngành Máy tính và Khoa học thông tin, (MAT3543) Công nghệ phần mềm
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương I: Tổng quan về công nghệ phần mềm. Chương II: Quản lý dự án. Chương III: Khảo sát hiện trạng và đặc tả. Chương IV: Thiết kế ứng dụng và phần mềm. Chương V: Ngôn ngữ lập trình và case. Chương VI: Kiểm tra và đảm bảo chất lượng. Chương VII: Bảo trì
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)