Dữ liệu biên mục

Các phương pháp tối ưu: Lý thuyết và thuật toán
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86537
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Thị Bạch Kim
Thông tin xuất bản: Bách khoa Hà Nội
Tình trạng vật lý: 97 tr.
Từ khóa: Phương pháp tối ưu ; Bài toán ; Qui hoạch
Danh mục: Toán học
Môn học: (NMT&KHTT) Ngành Máy tính và Khoa học thông tin, (MAT3454) Lý thuyết đồ thị
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Trình bày các kiến thức lí thuyết phương pháp tối ưu cơ bản và ứng dụng để giải quyết các bài toán tối ưu như: giải tích lồi, quy hoạch tuyến tính, thuật toán đơn hình, lý thuyết đối ngẫu, bài toán vận tải, quy hoạch nguyên và quy hoạch phi tuyến
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)