Dữ liệu biên mục

Vật liệu học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86533
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Khoa học và kỹ thuật
Tình trạng vật lý: 620 tr.
Từ khóa: Khoa học vật liệu ; Vật liệu học ; Mechatronics Engineering Technology ; Materials
Danh mục: Cơ học và Khoa học vật liệu
Môn học: (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (PHY3461) Khoa học vật liệu đại cương
Năm xuất bản: 2000
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương I: Cấu trúc tinh thể của vật liệu. Chương II: giản đồ pha. Chương III: Khuếch tán và chuyển pha trong vật liệu. Chương IV: Biến dạng và cơ tính của vật liệu. Chương V: Lý tính của vật liệu. Chương VI: Ăn mòn và bảo vệ vật liệu. Chương VII: Thép và
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)