Dữ liệu biên mục

Văn kiện đại hội Đảng thời kỳ đổi mới : đại hội VI, VII, VIII, IX
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86532
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Chính trị quốc gia
Tình trạng vật lý: 849 tr.
Từ khóa: Thời kỳ đổi mới ; Văn kiện ; Đại hội Đảng
Danh mục: Khoa học chính trị
Môn học: (52140218) Ngành Sư phạm Lịch sử, (HIS3024) Đặc điểm quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các cấp bộ đảng có tài liệu tìm hiểu, học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng và đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội X của Đảng, Nhà xuất bản chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách: Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới (Đại hội VI, VII. VIII, IX). Cuốn sách gồm các báo cáo chính trị, cương lĩnh, chiến lược và phương hướng nhiệm vụ của Ban chấp hành Trung ương Đảng trình tại các đại hội và hội nghị toàn quốc của Đảng từ năm 1986 đến nay
Tóm tắt theo mục lục: Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các cấp bộ đảng có tài liệu tìm hiểu, học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng và đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội X của Đảng, Nhà xuất bản chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách: Văn kiện Đại hội Đản
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)