Dữ liệu biên mục

Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: Thắng lợi và bài học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86531
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Chính trị quốc gia - Sự thật
Tình trạng vật lý: 409 tr.
Từ khóa: Kháng chiến chống Mỹ ; Lịch sử Việt Nam
Danh mục: Lịch sử
Môn học: (52140218) Ngành Sư phạm Lịch sử, (HIS1002) Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, (HIS2104) Lịch sử Việt Nam hiện đại
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Đây là cuốn sách được nghiên cứu và soạn thảo công phu, kế thừa những thành tựu của các lần tổng kết trước, có những phát triển mới theo tư duy chính trị, quân sự không ngừng được hoàn thiện và đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam. Cuốn sách có nội dung phong phú về nhiều mặt, phản ánh tầm vóc cuộc kháng chiến đầu tiên do Đảng ta lãnh đạo
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)