Dữ liệu biên mục

Thể chế chính trị
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86527
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Đăng Dung ; Bùi, Ngọc Sơn
Thông tin xuất bản: Lý luận chính trị
Tình trạng vật lý: 297 tr.
Từ khóa: Chính trị ; Khoa học chính trị ; Thể chế
Danh mục: Khoa học chính trị
Môn học: (52140218) Ngành Sư phạm Lịch sử, (ITS1101) Thể chế chính trị thế giới, (7310201) Ngành Chính trị học, (ITS1101) Thể chế chính trị thế giới
Năm xuất bản: 2004
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách này ra đời với tư cách là một chuyên khảo nghiên cứu một cách toàn diện về thể chế chính trị. Công trình này hướng tới một cái nhìn thống nhất và toàn diện về thể chế chính trị. Nó sẽ góp phần vào việc tạo dựng một cơ sở lý luận cho việc hoàn thiện hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)