Dữ liệu biên mục

Introduction to elementary particles. 2nd, rev. ed
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86519
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Griffiths, David J.
Thông tin xuất bản: Wiley-VCH
Tình trạng vật lý: 469 p.
Từ khóa: Particles--Nuclear physics ; Hạt -- Vật lý hạt nhân
Danh mục: Vật lý
Môn học: (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (PHY3378) Thực tập Vật lí năng lượng cao và vũ trụ học, (PHY3525) Mở đầu Vật lí hạt và Vật lí năng lượng cao , (PHY3509) Vật lí của vật chất
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: In the second, revised edition of a well-established textbook, the author strikes a balance between quantitative rigor and intuitive understanding, using a lively, informal style. The book contains a number of worked examples and many end-of-chapter problems. A complete solution manual is available for instructors
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)