Dữ liệu biên mục

Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam : tác phẩm chọn lọc. Tập 2 . (In lần 2)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86505
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Trường Chinh
Thông tin xuất bản: Sự thật
Tình trạng vật lý: 569 tr.
Từ khóa: Cách mạng dân tộc dân chủ ; Cách mạng ruộng đất ; Kháng chiến
Danh mục: Khoa học chính trị
Môn học: (52140218) Ngành Sư phạm Lịch sử, (HIS3128) Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam
Năm xuất bản: 1976
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách này vạch ra một phương châm quyết chiến với thực dân Pháp để giành độc lập, thống nhất thật sự cho Tổ quốc, giữ vững và mở rộng chế độ Cộng hòa dân chủ Việt-nam, và góp một phần nhỏ mong muốn của nhân dân Việt nam vào công cuộc bảo vệ hòa bình, dâ n chủ trên thế giới.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)