Dữ liệu biên mục

The virtual team maturity model : performance improvement of virtual teams
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86349
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Friedrich, Ralf
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 375 p.
Từ khóa: Virtual work teams; Organizational behavior; Organizational behavior; Electronic books
Danh mục: Quản lý kinh doanh
Môn học: (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Ralf Friedrich developed an academically validated and process-oriented maturity model with emphasis on special needs of virtual teams. He provides criteria and indicators of performance for virtual teams and combines different approaches of maturity mode
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)