Dữ liệu biên mục

Child and family well-being and homelessness : integrating research into practice and policy
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86333
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Haskett, Mary E.
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 127 p.
Từ khóa: Psychology; Homelessness -- United States; Homeless families -- Services for -- United States; Homeless families -- Government policy -- United States; POLITICAL SCIENCE -- Public Policy -- Social Security; POLITICAL SCIENCE -- Public Policy -- Social Services & Welfare; Homeless families -- Government policy; Homeless families -- Services for; Homelessness; Psychology; Child and School Psychology; Children, Youth and Family Policy; Public Health; Political Science -- Public Policy -- Social Policy; Medical -- Public Health; Central government policies; Public health & preventive medicine; Developmental psychology; Social policy; Psychology -- Developmental -- Child; Child & developmental psychology; United States; Electronic books
Danh mục: Chính sách xã hội & phúc lợi xã hội
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This brief highlights several of the most pressing challenges in addressing the needs of families who are experiencing homelessness and presents a set of strong policy recommendations for assessment, intervention, research, and service delivery related to
Tóm tắt theo mục lục: Understanding and meeting the needs of families experiencing homelessness : introduction to the brief Mary E. Haskett -- Mental health and adaptation of children experiencing family homelessness Janette E. Herbers, J.J. Cutuli, Lyuboslava Kolarova, Amanda Albu, and Lauren A. Sparks -- Observed parenting in families exposed to homelessness : child and parent characteristics as predictors of response to the early risers intervention Kendal Holtrop, Timothy F. Piehler, Abigail H. Gewirtz, and Gerald J. August -- Assessment of families experiencing homelessness : analysis of current practice Carmela J. DeCandia, Ellen L. Bassuk, and Molly Richard -- Access to early childhood services for young children experiencing homelessness Staci M. Perlman, Sara H. Shaw, Charles H. Kieffer, Grace-Ann C. Whitney, and Carie Bires -- Interagency collaboration to promote mental health and development of children experiencing homelessness Mary E. Haskett, Jennifer Tisdale, and Amy Leonard Clay -- A safe, stable place to call home : policy implications and n
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)