Dữ liệu biên mục

Neural mechanisms of language
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86302
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 227 p.
Từ khóa: Psychology; Neurolinguistics; MEDICAL -- Physiology; SCIENCE -- Life Sciences -- Human Anatomy & Physiology; Neurolinguistics; Psychology; Cognitive Psychology; Neurosciences; Neuropsychology; Language; Speech -- physiology; Neural Pathways; Brain Mapping; Brain -- physiology; Language; Medical -- Neuroscience; Psychology -- Neuropsychology; Neurosciences; Physiological & neuro-psychology, biopsychology; Consciousness; Neurosciences; Psychology, clinical; Psychology -- Cognitive Psychology; Cognition & cognitive psychology; Electronic books; Electronic book
Danh mục: Sinh lý học người
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This important volume brings together significant findings on the neural bases of spoken language -its processing, use, and organization, including its phylogenetic roots. Employing a potent mix of conceptual and neuroimaging-based approaches, contributor
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)