Dữ liệu biên mục

Shaping Social Identities after Violent Conflict : Youth in the Western Balkans
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86288
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 214 p.
Từ khóa: Youth -- Balkan Peninsula -- Ethnic identity; Youth and war -- Social aspects -- Balkan Peninsula; War and society -- Balkan Peninsula
Danh mục: Xã hội học
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Examines the identities of young adults in Bosnia-Herzegovina, Serbia, Kosovo, and Macedonia. With research drawn from a large multidisciplinary project exploring a potential for reconciliation in post-conflict societies, the authors discuss the interplay
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)