Dữ liệu biên mục

Moral psychology : a multidisciplinary guide
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86269
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer International Publishing
Tình trạng vật lý: 169 p.
Từ khóa: Moral development; Judgment; Psychology; FAMILY & RELATIONSHIPS -- Life Stages -- General; PSYCHOLOGY -- Developmental|xGeneral
Danh mục: Tâm lý học
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This fascinating and timely volume explores current thinking on vital topics in moral psychology, spanning the diverse disciplines that contribute to the field. Academics from cognitive science, evolutionary biology, anthropology, philosophy, and politica
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)