Dữ liệu biên mục

A new logical foundation for psychology
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86254
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Mammen, Jens
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 139 p.
Từ khóa: Psychology; PSYCHOLOGY -- Reference; Psychology; Psychology; Cognitive Psychology; Consciousness; Psychology -- Cognitive Psychology; Cognition & cognitive psychology; Electronic book
Danh mục: Tâm lý học
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This SpringerBrief provides an interdisciplinary synthesis based on psychology, logic, mathematics, cognitive science, and the history of science. It presents psychology as a science that suffers from a reduced understanding of the most fundamental logic
Tóm tắt theo mục lục: Contents: 1. Introduction : a new way in psychology -- 2. The human sciences and their field -- 3. The permanent crisis of psychology -- 4. A new beginning -- 5. A human psychology -- 6. Consequences of the duality in humans' relations to the world of objects -- 7. Sense and choice categories -- 8. The burden of freedom and the hard problem -- 9. "The two cultures" and the place of psychology -- Commentary 1: Faith, hope, and love -- Commentary 2: On random variability of responses : a note on Jens Mammen's book -- Appendix: Proof of independence of axioms for sense and choice categories.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)