Dữ liệu biên mục

Civil-military relations in Lebanon : conflict, cohesion and confessionalism in a divided society
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86182
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer Berlin Heidelberg
Tình trạng vật lý: 163 p.
Từ khóa: Civil-military relations -- Lebanon; Civil-military relations; Diplomatic relations; Lebanon -- Foreign relations; Lebanon -- History -- 1990-; Lebanon; Electronic books; History;
Danh mục: Khoa học chính trị
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Contents: 1. Chapter 1: The Lebanese Armed Forces (LAF): A United Army for a Divided Country?.- Chapter 2: The Lebanese Army after the Syrian Crisis: Alienating the Sunni Community?.- Chapter 3: Allure of the Army? Recruiting Rural Youth in the Lebanese Armed Forces.- Chapter 4: Patrolling a Proxy War: Citizens, Soldiers and Zuʻama in Syria Street, Tripoli.- Chapter 5: Gendering (In-) Security: The Army, Barriers and Frontiers in Urban Tripoli.- Chapter 6: Palestinian Camp–Military Relations in Lebanon: The Case of Nahr al-Bared.- Chapter 7: The Lebanese Armed Forces in Regional Perspective.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)