Dữ liệu biên mục

US foreign policy and the multinational force in Lebanon : vigorous self-defense
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86165
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Varady , Corin
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 278 p.
Từ khóa: Israeli Intervention in Lebanon (1982-1985); Political science; Peace-building, American -- Lebanon; Intervention (International law); HISTORY Middle East General; Diplomatic relations; Intervention (International law); Peace-building, American; Political Science -- Government -- General; Political Science -- Political Freedom & Security -- International Security; Political Science -- Peace; Politics & government; Warfare & defence; Peace studies & conflict resolution; International relations; Politics and war; Peace; Political Science -- International Relations -- General; International relations; Lebanon -- History -- Israeli intervention, 1982-1985; United States -- Foreign relations -- Lebanon; Lebanon -- Foreign relations -- United States; Lebanon; United States; Electronic books; History;
Danh mục: Khoa học chính trị
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Contents: Introduction -- Lebanon: a crowded state without a nation -- Discontinuity and legacy: US policy in Lebanon and the Middle East -- Operation Peace for Galilee and the establishment of the MNFI -- Return of the Marines and the Multinational Force II -- The Soviet-Syrian alliance and the Battle of Souk el Gharb -- The Marine barracks bombing and a 'vigorous self-defense' -- Leaving through the back door: the final days of the US intervention in Lebanon -- Conclusion: lessons for the future: the use of force in a peacemaking intervention.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)