Dữ liệu biên mục

Network theory and violent conflicts : studies in Afghanistan and Lebanon
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86157
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Kramer, Christian R.
Thông tin xuất bản: Springer International Publishing AG
Tình trạng vật lý: 231 p.
Từ khóa: Afghan War (2001- ); Civil War (Lebanon : 1975-1990); Political science; Violence; Social conflict; War -- Causes; Afghan War, 2001- -- Causes; Social conflict; Violence; War -- Causes; Political Science -- Peace; Political Science -- History & Theory; Social Science -- Sociology -- General; Peace studies & conflict resolution; Political science & theory; Politics & government; Sociology; Peace; Political theory; Political sociology; Lebanon -- History -- Civil War, 1975-1990 -- Causes; Lebanon; Electronic books; History;
Danh mục: Khoa học chính trị
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Contents: Chapter 1: Introduction -- Chapter 2: Networks, Complexity, and International Relations -- Chapter 3: Networks and Violence -- Chapter 4: Disintegrative Violence -- Chapter 5: Lebanon -- Chapter 6: Afghanistan -- Chapter 7: Network-centric Peacebuilding.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)