Dữ liệu biên mục

Lebanese Shi'ite leadership, 1920-1970s : personalities, alliances, and feuds
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86156
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Nir, Omri
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 133 p.
Từ khóa: French Occupation of Lebanon (1918-1946); POLITICAL SCIENCE -- Essays; POLITICAL SCIENCE -- Government -- General; POLITICAL SCIENCE -- Government -- National; POLITICAL SCIENCE -- Reference; Politics and government; Lebanon -- History -- French occupation, 1918-1946; Lebanon -- Politics and government -- 20th century; Lebanon; Electronic books; History;
Danh mục: Khoa học chính trị
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Contents: Main classes in the traditional Lebanese Shi'ite community -- The centers of power -- The speakership of the Parliment -- The intellectuals and the power centers -- The decline of the Zuʻama.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)