Dữ liệu biên mục

Evaluating the Experiential Quality of Musical Instruments : A Psychometric Approach
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86136
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Schmid, Gian-Marco
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 47 p.
Từ khóa: Psychology ; Applied psychology
Danh mục: Tâm lý học ứng dụng
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Gian-Marco Schmid investigates how musicians perceive the experiential quality of musical instruments using a bottom-up psychometric questionnaire development process and finds that there are three main factors on which musicians base their evaluation of
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)