Dữ liệu biên mục

A brain for speech : a view from evolutionary neuroanatomy
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86131
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Aboitiz, Francisco .
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 515 p.
Từ khóa: Psychology; Brain; Speech; Neuroanatomy; Psychology, clinical; Consciousness; Applied psychology; Psycholinguistics; Linguistics; MEDICAL -- Physiology; SCIENCE -- Life Sciences -- Human Anatomy & Physiology; Brain; Neuroanatomy; Speech; Psychology -- Cognitive Psychology; Psychology -- Experimental Psychology; Language Arts & Disciplines -- Linguistics -- General; Cognition & cognitive psychology; Physiological & neuro-psychology, biopsychology; Psycholinguistics; Historical & comparative linguistics; Psychology -- Neuropsychology; Brain; Electronic books;
Danh mục: Sinh lý học người
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Contents: Introduction : the beginning of words -- Pandora's box -- A matter of size -- Broken symmetry -- Bridging hemispheres -- A loop for speech -- Monkey brain, human brain -- Grasping mirrors -- Of birds and men -- Talking heads -- Taming ourselves -- Epilogue.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)