Dữ liệu biên mục

Writing the structures of the subject : Lacan and topology
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86123
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Greenshields, Will
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 299 p.
Từ khóa: Psychoanalysis--Methodology ; Topology
Danh mục: Tâm lý học
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book examines and explores Jacques Lacan's controversial topologisation of psychoanalysis, and seeks to persuade the reader that this enterprise was necessary and important. In providing both an introduction to a fundamental component of Lacan's theo
Tóm tắt theo mục lục: Dissolution and Déblayage; 1.1 Oedipus at Colonus, Lacan at Caracas; 1.2 Theory and the Real; 1.3 Consistence and Ex-sistence; 1.4 Notes; 2: The Topology of the Psychoanalytic Subject; 2.1 The Sphere; 2.2 The Interior Eight; 2.3 The Möbius Strip; 2.4 The Torus; 2.5 The Cross-cap; 2.6 Notes; 3: Topology and the Re-turn to Freud; 3.1 Encore; 3.2 A Möbian Method; 3.3 The Lacanian Invention and the Millerian Reinvention; 3.4 The Topology of Revolutions and Systems; 3.5 From Myth to Structure.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)