Dữ liệu biên mục

International perspectives on psychotherapy
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86111
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 273 p.
Từ khóa: Psychology ; Clinical psychology
Danh mục: Bệnh
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This resource critically examines the status of clinical psychology practice across the diverse regions of the world. Dispatches from North and Latin America, Eastern and Central Europe, China, South Korea, Australia, Africa, the Middle East, and elsewher
Tóm tắt theo mục lục: Psychopathology and Classification -- Psychotherapy Approaches -- North America -- Central Europe -- Eastern Europe -- Latin America -- South Korea -- China -- Australia -- Africa -- Middle East -- Ethics from a Global Perspective.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)