Dữ liệu biên mục

The women of Totagadde|h : broken silence
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86091
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Ullrich, Helen E.
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 271 p.
Từ khóa: Women -- India--Social conditions
Danh mục: Xã hội học
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book depicts one South Indian village during the fifty-year period when women's education became a possibility-and then a reality. Despite illiteracy, religious ritual marking them as inferior, and pre-pubertal marriages, the daughters and granddaugh
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)