Dữ liệu biên mục

Handbook of Zen, mindfulness, and behavioral health
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86082
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 324 p.
Từ khóa: Self-actualization (Psychology) ; Change (Psychology) ; Attitude (Psychology) ; Developmental psychology
Danh mục: Tâm lý học ứng dụng
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This comprehensive handbook presents a Zen account of fundamental and important dimensions of daily living. It explores how Zen teachings inform a range of key topics across the field of behavioral health and discuss the many uses of meditation and mindfu
Tóm tắt theo mục lục: Chapter 1. Introduction: Zen and Behavioral Health -- Chapter 2. Zen: Overview -- Chapter 3. Zen and Japanese Culture -- Part 1. Zen: Overview and Foundations -- Chapter 4. What Is Zen?.-Chapter 5. Zen Meditation -- Chapter 6. Zen Koans and Parables -- Chapter 7. Zen and the Body -- Chapter 8. Zen and Language -- Part II. Zen: Everyday Living and Current Evidence -- Chapter 9. Zen Account of Desire and Attachment -- Chapter 10. Zen, Self, and Personality -- Chapter 11. Zen and Problems -- Chapter 12. Zen and Forgiveness -- Chapter 13. Zen and Science -- Part III: Application of Zen to Behavorial Healthcare Issues -- Chapter 14. Zen and Current Evidence -- Chapter 15. Zen and Psychotherapy -- Chapter 16. Zen Account of Health and Psychopathology -- Chapter 17. What is Measured by Self-Report Measures of Mindfulness? Conceptual and Measurement Issues -- Chapter 18. Zen and Mindfulness Acceptance -- Chapter 19. Zen and Behavior Therapy -- Chapter 20. Zen, Mindfulness, and CBT -- Chapter 21. Zen and Acceptance and Commitment Therapy -- Chapter 22. Zen, Pain, and Sorrow: Being a Chaplain in a Hospital Setting -- Chapter 23. Application of Zen Practices and Principles for Professionals Advocated Who Work For Survivors of Trauma and Violence -- Chapter 24. Zen Practice in Prisons.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)