Dữ liệu biên mục

Women Presidents and Prime Ministers in Post-Transition Democracies
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86042
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 310 p.
Từ khóa: Women presidents ; Women prime ministers ; Women -- Political activity
Danh mục: Khoa học chính trị
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Women at the top: leadership institutions and the quality of democracy. Jane S. Jaquette Global trends in womens executive leadership . Farida Jalalzai Gender and institutions in post transition executives . Leslie A. Schwindt Bayer, Catherine Reyes Housh
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)