Dữ liệu biên mục

The Morality of Drone Warfare and the Politics of Regulation
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86035
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Schulzke, Marcus
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 241 p.
Từ khóa: Drone aircraft -- Moral and ethical aspects ; Drone aircraft -- Government policy ; War (International law) ; Just war doctrine ; Uninhabited combat aerial vehicles (International law) ; Targeted killing -- Government policy
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Khoa học quân sự
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book discusses the moral and legal issues relating to military drones, focusing on how these machines should be judged according to the principles of just war theory. The author analyses existing drones, like the Predator and Reaper, but also evaluat
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)