Dữ liệu biên mục

Digital citizenship and political engagement : the challenge from online campaigning and advocacy organisations
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 85982
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Vromen, Ariadne
Thông tin xuất bản: palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 282 P.
Từ khóa: Political participation; Political science; Internet; Political aspects
Danh mục: Khoa học chính trị
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book considers the radical effects the emergence of social media and digital politics have had on the way that advocacy organisations mobilise and organise citizens into political participation. It argues that these changes are due not only to techno
Tóm tắt theo mục lục: Contents: List of Figures and Tables.- Chapter 1 Introduction.- Chapter 2 Digital Citizenship and political engagement.- Chapter 3 Social media use for political engagement.- Chapter 4 Hybrid online campaigning organisations.- Chapter 5 Storytelling and changing values.- Chapter 6 Entrepreneurial leadership styles.- Chapter 7 Diffusion and sharing in the advocacy organisation sector.- Chapter 8 Conclusion: the future of digital citizenship and political engagement.- References.- Index.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)