Dữ liệu biên mục

International political psychology : explorations into a new discipline
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 85966
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Beyer, Anna Cornelia
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 216 p.
Từ khóa: Political science; Political psychology; Psychology; Applied Psychology
Danh mục: Khoa học chính trị
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book intends to harvest insights from the discipline of Psychology, in its broad understanding, for application to International Relations. Although Psychology offers an abundance of theories that are useful for this purpose, they have so far remaine
Tóm tắt theo mục lục: Chapter 1: Introduction.- Chapter 2: On Psychology and IR.- Chapter 3: The Origins of Interstate War.- Chapter 4: Social Dominance and Hegemony.- Chapter 5: Happiness, Equality and Communication.- Chapter 6: Mental Health and IR.- Chapter 7: Schizophrenic States, Terrorism, and Paranoia in International Relations.- Chapter 8: Insights from Para-Psychology and Eastern Psychology.- Chapter 9: From Peace Psychology to the World State Debate
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)