Dữ liệu biên mục

Public culture, cultural identity, cultural policy : comparative perspectives
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 85960
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Mulcahy, Kevin V.
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 243 p.
Từ khóa: Cultural policy; Public culture; Cultural identity
Danh mục: Nghiên cứu văn hóa
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book places the study of public support for the arts and culture within the prism of public policy making. It is explicitly comparative in casting cultural policy within a broad sociopolitical and historical framework. Given the complexity of nationa
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)