Dữ liệu biên mục

Neo-Liberalism and Austerity
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 85953
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 340 P.
Từ khóa: Young adults; Social conditions; Economic conditions; Neoliberalism
Danh mục: Xã hội học
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This collection examines the relationships between a globalising neoliberal capitalism, a post-GFC environment of recession and austerity, and the moral economies of young people’s health and well-being. Contributors explore how in the second decade of th
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)