Dữ liệu biên mục

Tunisia as a Revolutionized Space of Migration
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 85951
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Garelli, Glenda ; Tazzioli, Martina
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 114 p.
Từ khóa: Migration; Refugees; Human Rights; Arab Uprising
Danh mục: Xã hội học
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book explores the transformation of the Tunisian space of mobility after the Arab Uprisings, looking at the country’s emerging profile as a migratory “destination” and focusing on refugees from Syria, Libya, and Sub-Saharan countries; Tunisian migran
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)